Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden VerwijstMedia

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder verstaan:

Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld wordt in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met andere fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, cdrom, dvd of usb-stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, ook na het sluiten van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en vastgelegd van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3.
Offerte Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot drie werkdagen na ontvangst van de beslissing van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een evenredige prijs.

4. Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf verwachte vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een voorspelde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt verdwijnende vergoedingen voor toekomstige overeenkomsten, tussen toekomstige opdrachtgevers en opdrachtnemers, waarbij verwezenlijkt kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) mogelijke vergelijkbare situaties rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkbare vergoedingen zoals die in bewegende landen door fotografen in rekening wordt gehouden met (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft uitgevoerd, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in opmerking.

5. Factuur en betaling
5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op geverifieerd heden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft gedeeld en aan de Fotograaf heeft samengevoegd, zal de betrokken factuur als bindende tussen partijen hebben ingediend en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting op beroep op compensatie, behoudt de verrekening met tussen partijen erkende verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.
5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in artikel 5.2 aangekondigde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en periodiek de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één van meer van zijn verplichtingen, een afgerond op auteursrecht daaronder, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij een uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan of nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei gespecificeerde overeenstemming uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.

6. Controle
6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is van de feiten van omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, de fotograaf heeft een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een deur de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de verwachte gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemlaar
Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dat de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering
8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.2 Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen gescheiden wijze en vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf gekozen.
8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij hebben aangekondigd dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de gedeeltelijke overeenkomst vergoeding met minimaal 50% te verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten
Klachten inzake het werk geleverd zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen een redelijketermijn redelijk werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers
10.1 Indien niet is vastgesteld dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet continu nakomen van deze volgende leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.
10.2 Indien fotografische werken als digitaal bestand worden geleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het goedgekeurde gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet continu nakomen van deze volgende leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vierweken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is samengevat, wordt hij als vermist gezien.
10.4 In het geval van vermissing van beschadiging van een beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf verbreekt te vergoeden. 
10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit gezamenlijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen
11.1 Als zichtzending ter beschikking is elke Beelddrager die niet gebruikt kan worden, dient de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden verzonden.
11.2 Als zichtzending digitale bestanden ontvangt met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dient de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden eenvoudig dan wel opgenomen.
11.3 In het geval dat beelddragers en/of digitale bestanden met fotografische werken langer behouden blijven dan de definitieve periode, is de Wederpartij de schade die de fotograaf gedeeltelijk te compenseren vasthoudt.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot het tijdig retourneren van het origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische behoud en ieder stuk duplicaat onmiddellijk (doen) vernietigen.

12. Opdracht
12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door besluitvorming door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze beslissing kan mede resulteren uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf gebaseerd op de offerte.
12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet vastgelegd is beschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na afzonderlijke offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is opgenomen.
12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, lager met de nog niet gemaakte kosten.
12.6 Tenzij anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

13. Internet
13.1 In het geval van een uiteindelijk gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 1000 bij 667 pixels.13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere vereiste maken – digitale of configuratie – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het definitieve gebruik op internet. Na afloop van het besloten gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het fotografische werk wissen en wel vernietigen.
13.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en onbeperkt toegang geven tot elk deel van haar website waarop het Fotografisch werk wordt afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn, dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

14. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken veroorzaakt door de fotograaf.

15. Licentie
15.1 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en daarnaast in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf wordt beschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de bijbehorende toeziende factuur.
15.2 Indien de omvang van de licentie niet is vastgesteld, geldt dat deze niet meer omvat dan het recht tot één kwaad gebruik, in verwijderde vorm, ten tweede van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
15.3 Bij gebreke aan een gespecificeerde wijze van publicatie en/of beschreven doel en/of beschreven oplage worden alleen die kandidaten mogelijk te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst niet verbonden.

15.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens schriftelijke bevestiging.

16. Sub licenties
tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub licenties te delen aan derden.

17. Inbreuk op auteursrecht
17.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is opgelost, wordt beschouwd als een bewerking van het auteursrecht van de fotograaf.
17.2 Bij het volgende komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van min of meer driemaal de door de fotograaf vergelijkbare gebruikte licentievergoeding voor een soortgelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle mogelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18. Naamsvermelding
18.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk dat moet worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie die moet worden opgenomen.
18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van 100% van de door de Fotograaf verwachte medische licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle waarschijnlijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft gekregen om het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, wordt deze gehouden er voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt samengevoegd. In het geval van digitale/elektronische oplossing wordt de Wederpartij tevens gehouden voor het dragen van de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat tussentijds om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaarden.

19. Persoonlijkheidsrechten
19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
19.2 Bij ondermijning van secundaire persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van minimaal 100% van de door de Fotograaf onderliggende secundaire licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle afhandelingen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

20. Rechten van derden
20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van portretteren en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
20.2 De Fotograaf is verplicht om te werken aan het vermogen van de in dit artikel genoemde personen.

21. Aansprakelijkheid Fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld van opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onderverzekering verticaal uitgekeerde somma.

22. Faillissement/surséance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement van surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te sluiten, behoudens de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

23. Rechts- en forumkeuze
23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
23.3 Ieder gesprek met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de officiële rechter in Nederland.

VerwijstMedia
De Scheifelaar 125
5463HV Veghel
KVK: 72911557

De algemene voorwaarden zijn eveneens te downloaden als PDF (klik hier) of op te vragen per e-mail (joris@verwijstmedia.nl).